Tres Xemeneies - Silvia Ospina.art

Peint sur

Wallspot - Silvia Ospina.art - Tres Xemeneies - Silvia Ospina.art - Barcelona - Tres Xemeneies - Graffity - Legal Walls -
Wallspot - Silvia Ospina.art - Tres Xemeneies - Silvia Ospina.art - Barcelona - Tres Xemeneies - Graffity - Legal Walls -
Wallspot - Silvia Ospina.art - Tres Xemeneies - Silvia Ospina.art - Barcelona - Tres Xemeneies - Graffity - Legal Walls -
Wallspot - Silvia Ospina.art - Tres Xemeneies - Silvia Ospina.art - Barcelona - Tres Xemeneies - Graffity - Legal Walls -