The Primitivo’s Wall

Peint sur

Wallspot - saiko - The Primitivo’s Wall - Zurich - The Primitivo’s Wall - Graffity - Legal Walls -
Wallspot - saiko - The Primitivo’s Wall - Zurich - The Primitivo’s Wall - Graffity - Legal Walls -
Wallspot - saiko - The Primitivo’s Wall - Zurich - The Primitivo’s Wall - Graffity - Legal Walls -
Wallspot - saiko - The Primitivo’s Wall - Zurich - The Primitivo’s Wall - Graffity - Legal Walls -